Statut

Stowarzyszenie „KLUB ABSOLWENTA V LO we Wrocławiu”

Statut

I Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie „KLUB ABSOLWENTA V LO we Wrocławiu”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa w oparciu o ustawę z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 14, poz. 86) z uwzględnieniem postanowień ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na jego działalność.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych o podobnym charakterze i profilu działania.

 

II Cele i sposoby działani

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana integracja, wzajemne poznawanie się absolwentek i absolwentów oraz pedagogów i pracowników Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 we Wrocławiu, a także wzajemna pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności:

 • kultywowanie tradycji Szkoły, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zarówno w Polsce jak i za granicą,
 • zachowania w pamięci wybitnych pedagogów i absolwentów Szkoły,
 • działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • niesienie pomocy absolwentom, pedagogom i uczniom LO nr 5, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie dążyć będzie poprzez:

 • organizację jubileuszy Liceum Ogólnokształcącego nr 5 we Wrocławiu, w tym obowiązkowo okrągłych, co 10 lat i w miarę możliwości półokrągłych, co 5 lat,
 • urządzanie i aranżację innych cyklicznych imprez integrujących pedagogów i absolwentów Szkoły,
 • współpracę z organami samorządowymi, administracyjnymi i innymi organizacjami, osobami fizycznymi realizującymi podobne cele albo zbliżone do zadań Stowarzyszenia,
 • wymianę doświadczeń i współdziałanie z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim LO nr 5 we Wrocławiu,
 • wsparcie finansowe i materialne absolwentom, pedagogom i uczniom LO nr 5,
 • opracowywanie wydawnictw (elektronicznych i drukowanych) propagujących idee Stowarzyszenia,
 • nagradzanie wybitnych uczniów Szkoły ,
 • stworzenie materialnej i organizacyjnej bazy dla zamierzonych działań.

 

III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 11

 

 • Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 • Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
 • Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 • Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 • aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

1.Członek wspierający ma prawo do:

 • uczestniczenia bezpośrednio lub w przypadku osób prawnych poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 • zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z innych uprawnień określonych przez władze Stowarzyszenia.

2.Członek wspierający obowiązany jest do:

a) współudziału w działaniach Stowarzyszenia mających na celu integrację absolwentów oraz byłych i obecnych nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 we Wrocławiu,

b) kreatywności w programowaniu współdziałania Stowarzyszenia z innymi organizacjami i instytucjami.

§ 14

 • Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa i obowiązki określone w 13.
 • Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 § 15

 • Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 • śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 • skreślenia z listy członków z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 • pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała,
 • wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 • Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia. Od uchwały o skreśleniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

IV Władze Stowarzyszenia

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz  pkt b,c,d, Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej jednej czwartej uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej czwartej uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych członków Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.

V Walne Zebranie Stowarzyszenia

 § 17

 • Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd dwa razy w ciągu kadencji (raz na rok).
 • Sprawozdawczo– Wyborcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata w terminie nie późniejszym niż jeden miesiąc przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
 • O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie członków, co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:
 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • na wniosek jednej trzeciej ogółu członków.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 § 18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
 • wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 • podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
 • rozpatrywanie odwołań dotyczących wykluczenia członków,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

2. Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co najmniej jednej czwartej członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

5. W przypadku nieudzielenia przez Walne Zebranie Członków absolutorium, członkowie ustępującego Zarządu nie mogą kandydować w wyborach do władz na następną kadencję.

 

VI Zarząd

§ 19

Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

 § 20

 • Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Powierzanie funkcji członkom zarządu następuje w drodze bezpośredniego wyboru prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 • Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku.
 • Do ważności uchwał Stowarzyszenia konieczna jest obecność, co najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub skarbnika.
 • W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes.
 • W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi działającemu zgodnie ze skarbnikiem.

 § 21

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 • powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 • przyjmowanie i skreślanie członków,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 22

 • Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł członków Stowarzyszenia.
 • Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

VII Komisja Rewizyjna

§ 23

 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 • Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 • Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 • Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
 • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 • składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 • składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja Rewizyjna dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
 • występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 • Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 24

 • Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł członków Stowarzyszenia.
 • Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji podejmuje Komisja większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 • Usunięty lub zawieszony członek Komisji ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

 

VIII Sąd Koleżeński

§ 25

 

 • Sąd Koleżeński Stowarzyszenia liczy od 5 do 7 członków.
 • Na pierwszym posiedzeniu Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 • Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a) rozstrzyganie sporów miedzy członkami Stowarzyszenia lub innymi organami Stowarzyszenia, w tym sporów   kompetencyjnych,

b) mediacja miedzy członkami Stowarzyszenia.

Na rozpatrzenie tych spraw Sąd Koleżeński ma 60 dni licząc od dnia wpłynięcia wniosku.

 • Uchwały w sprawach leżących w kompetencji Sądu Koleżeńskiego podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Sądu.

5. Jeżeli członek Sądu Koleżeńskiego ustąpi w czasie trwania kadencji lub jeśli jego członkostwo w Stowarzyszeniu   wygaśnie, jego miejsce zajmuje członek, który w wyborach do Sądu uzyskał kolejno największą liczbę głosów. W przypadku wyczerpania listy uzupełnienie następuje w formie wyborów uzupełniających na Walnym Zebraniu Członków.

 

IX Wyróżnienia i kary

§ 26

 

 • Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
 • Wyróżnienia i nagrody przyznaje Zarząd.

 § 27

 

 • W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo wymierzania następujących kar:
 • upomnienia,
 • nagany,
 • zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy.

2. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

X Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28

 • Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 • Nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenie nabywa w drodze przyjęcia darowizn, spadków i zapisów z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 • Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 • składki członkowskie,
 • darowizny i zapisy,
 • dotacje na zadania zlecone Stowarzyszeniu przez władze państwowe lub samorządowe,
 • dochody z majątku Stowarzyszenia,
 • inne wpływy.

4. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej ” osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia , członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

§ 29

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 300 złotych( trzysta złotych) oraz udzielania pełnomocnictw Zarządu wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących:

prezesa lub wiceprezesa i skarbnika albo innego członka zarządu upoważnionego przez skarbnika..

2. Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych do kwoty 300zł(trzysta złotych) wymagany jest podpis jednej z dwóch osób: prezesa lub skarbnika.

 

XI Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 30

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej jednej czwartej uprawnionych do głosowania.

§ 31

 • Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej uprawnionych do głosowania.
 • Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

XII Postanowienia końcowe

§ 31

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.