Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozd.-Wyborcze Członków Klubu Absolwenta V LO!

W imieniu Zarządu (uchwałę Zarząd podjął jednogłośnie podczas ostatniego posiedzenia, 22 bm.) Klubu Absolwenta V LO we Wrocławiu, stosownie do paragrafu 17, punkt 2, zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków, które odbędzie się

we wtorek, 13 grudnia br. o godz. 17.00 w V LO przy ulicy Grochowej 13 we Wrocławiu.

Informujemy, że w przypadku braku kworum w 1. terminie, wyznaczony zostanie 2. termin, 15’ po pierwszym, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

Przypominamy o konieczności uregulowania składek (minimum 12 złotych rocznie) na konto:

95 1940 1076 3076 8998 0000 0000 Klub Absolwenta V LO, Pereca 23a/1, 53-430 Wrocław

Ci, którzy nie zdążą z przelaniem składek, będą mogli to uczynić gotówką przed zebraniem.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu Klubu Absolwenta za okres 26IV2016 – 13XII2016.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem i ewentualne sugestie na kolejną kadencję zarządu.
 7. Zmiany w statucie stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały o zmianach w statucie.
 9. Wybór komisji skrutacyjnej.
 10. Wybory do zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia.
 11. Ogłoszenie wyborów na przewodniczącego i sekretarza komisji rewizyjnej.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd Klubu Absolwenta V LO:

 1. Bożena Buła,
 2. Irena Sawik,
 3. Teresa Witkowska,
 4. Maciej Derżecki,
 5. Waldemar Wójcik